Skip to content

Privacy- en Cookieverklaring (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

Het gebruik van de website is kosteloos maar houdt de aanvaarding in (zonder enig voorbehoud) door de gebruiker van de website (‘Gebruiker’) van de hierna opgenomen algemene voorwaarden.

DOEL VAN DE WEBSITE

Alle informatie op deze website is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden en van algemene aard. Het gebruik ervan is op eigen risico. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en de Gebruiker mag deze informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Ondanks alle voortdurende geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als de Gebruiker onjuistheden vaststelt, kan er contact worden opgenomen met info@centrate.org

Centrate BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van apparatuur of programma’s.

DISCLAIMER E-MAILS

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.

Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk Centrate BV tenzij dit bevestigd wordt door middel van een terzake geldig ondertekend document.

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op of via onze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. We beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Centrate BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

GESCHILLEN

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken in België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website http://www.centrate.org/  (hierna de ‘website’).

De website wordt beheerd door Centrate BV, Weststraat 79, 9950 Lievegem.

Centrate BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante manier informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. WANNEER VERZAMELEN EN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

2. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

2.1. Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt in het kader van dienstverlening.

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

2.2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze website nog makkelijker voor u wordt. Cookies worden beperkt tot noodzakelijke cookies voor de goede werking van de site.

3. WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1. Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt via het invulformulier

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt via het invulformulier voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten,
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
 • sollicitaties (toestemming betrokkene)

3.2. Cookies

We maken hierbij een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT- dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware, facturatie …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze derde partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst of voorzien we de bestekken van de nodige bepalingen om te zorgen dat zij uw persoonsgegevens enkel conform onze instructies verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk en expliciet de toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

5. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin deze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen en om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op u.

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit